November 06

TH ANNIVERSARY

THE DONBASS SYMPHONY

ENTUZIAZM (SIMFONIYA DONBASSA)

Directed by Dziga Vertov
USSR 1930
Documentary
67 min

Birthdays soon:

November 14

Morocco

November 17

The Scarecrow